قفسه بندی - دیکا چوب

اطلاعات تماس

قفسه بندی

معمار:
علی درویشی
نوع پروژه:
قفسه بندی
مشتری:
همصدا وب
استراتژی:
مینیمالیستی
مدت زمان:
6 ماه
تاریخ:
4 اسفند، 1399
معمار:
علی درویشی
نوع پروژه:
طراح داخلی
مدت زمان:
6 ماه
مشتری:
همصدا وب
استراتژی:
مینیمالیستی
تاریخ:
4 اسفند، 1399